Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.


 Nytt om
WIPO-förslaget
  

av Karl-Erik Tallmo


  Förnuftet segrade!

28 DECEMBER: Förnuftet segrade! Så bedömer de flesta kommentatorer resultatet av WIPO-konferensen i Genève, som avslutades den 20 december. Man beslutade sig för att inte anta den omstridda artikel 7 alls. Som opponenterna också framhållit, så täcks egentligen förslagets "temporära" och "indirekta" exemplarframställning av texten i den gamla artikel 9.

Databastraktaten (Treaty on Intellectual Property Rights in Databases) sköts också upp, så de enda som antogs var Upphovsrättstraktaten (WIPO Copyright Treaty) och Uppförande- och fonogramtraktaten (The WIPO Performances and Phonograms Treaty).

WIPO:s pressmeddelande från den 20 december kan läsas på adressen www.wipo.int/eng/diplconf/distrib/press106.htm.

Att en sorts status quo nu uppnåtts får alltså bedömas som en seger. Det kunde ha gått illa. Inflytelserika lobbyistgrupper, med föga förståelse för de nya elektroniska mediernas särart, kunde ha vunnit en kortsiktig seger, som i det långa loppet skulle ha blivit synnerligen kontraproduktiv. Mycket skapande och mycken forskning - med ett internationellt och virtuellt verkningsrum - skulle ha försvårats med dessa rigida regler. Nu har åtminstone inte allmänhetens och informationsanvändarnas situation försämrats. Frågan är dock om den harmonisering som nu grundlagts är tillräcklig för det globala nätsamhället.

Att gränserna mellan länder i viss mening suddas ut av de nya digitala medierna är konferensen i sig ett tecken på. Men konferensen och kampanjerna kring den har också pekat på en annan viktig tendens. Inom elektronisk publicering blir konsumenterna alltmera också producenter. Datorn är som bekant både en skrivmaskin och en läsmaskin, både en sändare och en mottagare. Därför ska man kanske inte vara så förvånad över att även traditionella ideologiska frontlinjer grumlats. Många organisationer, myndigheter, företag och enskilda har intagit otraditionella ståndpunkter inför WIPO-konferensen. Det bådar gott för framtiden.Hotar nya upphovsrätten WWW?

19 DECEMBER: Det har varit påfallande lugnt på Nätet. Där svarta sidor, kampmärken och upprop brukar cirkulera med minst 14 400 bps har det varit anmärkningsvärt stillsamt. Så sent som i augusti presenterade FN-organet WIPO sina slutliga förslag till en utvidgning av Bernkonventionens upphovsrättslagstiftning, och ett beslut hetsas nu fram och skall fattas i Genève 2-20 december 1996.

Du kan läsa mer i detalj om bakgrunden i min artikel från The Art Bins extranummer som utkom den 14 november, "Varning Copyright". Denna artikel får för övrigt spridas helt fritt, i sin helhet eller i delar, på Nätet eller i tryck. Varsågod!

Vad har nu hänt sedan den 14 november när extranumret kom ut?

Den 22 november uttalade sig amerikanska National Writers Union kritiskt mot WIPO-förslaget och för att beslutet ska uppskjutas tills ordentliga diskussioner kunnat hållas med alla parter.

Det är intressant, eftersom många fackliga företrädare i Sverige tror att någon vill förvägra deras medlemmar rätten att få betalt för sitt arbete. NWU noterar också i sitt brev att "våra åsikter kanske inte kan anses vara de traditionella för upphovsrättsinnehavare". Man måste kombinera upphovsmännens självfallet mycket rimliga rättigheter med användarnas/läsarnas/tittarnas hittills mer eller mindre självklara rätt att ta del av och utbyta information:

"Utan tvivel har den globala IT-infrastrukturen potential att omforma vår kultur och nästan alla aspekter av våra liv. Av den anledningen måste vi uttrycka vårt intresse för att gynna informationsanvändarnas rättigheter, samtidigt som vi eftersträvar rimlig ersättning för vårt arbete", skriver National Writers Union. Hela uttalandet finns att läsa på adressen http://www.nwu.org/nwu/anc/wipo1.htm

Samma dag skrev också förlaget och nyhetsbyrån Bloomberg L.P ett protestbrev. Bland annat framhåller man att man i sin verksamhet inte sett till något kommersiellt betydelsefullt intrång i rättigheterna till databaser, som skulle kunna motivera att förslaget hastas fram till beslut.

Organisationen EBLIDA - som bildades i början av 90-talet för att stoppa ett förslag inom EU om att folkbiblioteken inte skulle få låna ut böcker utan upphovsmännens tillstånd - har gjort ett uttalande som finns på http://www.kaapeli.fi/~eblida/eblidapos.htm

Ola Larsmo och Lars Ilshammar skrev en artikel i Dagens Politik den 26 november, AB digital information, där man också belyser tendensen att offentlig information snart skall tillhandahållas enbart elektroniskt, vilket gör att de datorlösa som behöver få informationen på papper, blir hänvisade till en sorts tredjepartsleverantörer, som således kommer att ta betalt för information som tidigare var gratis.

Home Recording Rights Coalition (som bildades när rätten att spela in filmer från TV på videoband i hemmet hotades på 80-talet) har uppmärksammat denna fråga, som ju har många likheter med videostriden. Organisationens utsände i Genève publicerar dagligen rapporter om vad som avhandlas på adressen http://www.hrrc.org/newswipo.html

Den 5 december uttalade sig James Love, som leder konsumentprojektet Consumer Project on Technology Center for Study of Responsive Law i Washington, på en presskonferens och sade då bl.a.:

"Konferensarrangörerna vilseleder med flit allmänheten om upphovsrättslagstiftningens status på Internet. På en del presskonferenser har man antytt att utan traktaterna, skulle helt ohejdade intrång i upphovsrätten bli laglig. Detta är helt klart felaktigt. Domstolar tar ofta upp mål som gäller tillämpningen av nuvarande lagstiftning i Internetsammanhang. Nya frågor tas upp, och dessa behandlas genom normalt domstolsförfarande. De här traktaterna är inte till för att införa upphovsrätt på Internet. De är till för att ändra upphovsrättslagstiftningen, och skapa mycket restriktiva regler för hur information får användas."

"Traktaterna är så dåligt genomtänkta att man måste ifrågasätta kompetensen hos dem som utarbetat förslagen. Folk är oroliga att författarna inte begriper sig på datorer och Internet", sade James Love också.

Den 10 december skrev ett antal tjänsteleverantörer som Compuserve, AOL, Prodigy och Bell direkt till president Clinton och uttryckte sin oro för WIPO-förslagets följder.

Diskussionerna i Genève kom igång sent efter diverse formalia. Men då invände några delegater mot förslaget om att utrustning som kan kringgå copyrightskydd inte får säljas, vilket ju i princip innebär att alla datorförsäljare skulle riskera att kriminaliseras.

Vid den första diskussionen om knäckfrågan exemplarframställning, hävdade bl.a. ordföranden att rätten till kopiering för enskilt bruk och för bläddring är mer eller mindre underförstådd. Delegater från t.ex. Singapore och Danmark ville att detta tydligt skulle skrivas ut i texten, men flera delegater ansåg detta onödigt. Lagman Henry Olsson från Sverige menade att han hade svårt att acceptera att exemplarframställning verkligen sker i alla de fall som förslaget definierar.

Fram emot den 16-17 började alltfler delegater bli stressade. Bruce Lehman från amerikanska justitiedepartementets patentbyrå sade rent ut att han trodde att man skulle få skjuta upp åtminstone databasdelen av förslaget.

När du läser detta torde konferensen vara över. Mera detaljer om förhandlingarna hittar du som sagt på Home Recording Rights Coalitions sidor. där rapporter från WIPO-konferensen i Genève laddas upp dag för dag.

Se även Kungl. Bibliotekets utmärkta översikt över debatten i Sverige och internationellt.
[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Articles menu]

***